Tøm listen

Er du sikker på, at du vil tømme listen?
Ordrerækker:
0

Tøm indkøbsliste

Du har 0 varelinjer i din indkøbsliste.
Er du sikker på, at du vil tømme din indkøbsliste?

Din indkøbsliste

Forsøg igen. – Noget gik galt, da priserne skulle hentes

Din indkøbsliste er tom

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Ahlsell VVS

Ahlsell VVS handler udelukkende med professionelle brugere og vi har intet salg til private.

 1. Generelle bestemmelser
  Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder i alle tilfælde for kunde/leverandørforholdet med Ahlsell VVS, medmindre der foreligger en af Ahlsell VVS affattet anden skriftlig aftale vedrørende en eller flere af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser.
  De nedenfor anførte salgs- og leveringsbetingelser går uanset eventuelle af køber anførte købsbetingelser forud for sådanne, medmindre Ahlsell VVS skriftligt har accepteret sådanne.
 2. Kataloger, brochurer, salgsmateriale m.v.
  De i Ahlsell VVS´s brochurer, salgsmateriale eller lignende anførte illustrationer, angivelser af mål, vægte eller lignende er uden forbindende for Ahlsell VVS, der forbeholder sig ret til ændringer i udførelsen eller salg af produkter uden forudgående varsel til køber. Ingen af de af Ahlsell VVS udleverede salgsspecifikationer, det være sig kataloger, tilbud, ordrebekræftelser eller lignende må uden skriftlig samtykke kopieres, eller anvendes overfor tredjemand.
 3. Tilbud
  Alle afgivne tilbud skal forstås som fritblivende og er - hvis ikke andet er angivet - gældende i 14 dage fra tilbudsdatoen. Endvidere er mellemsalg af tilbudte varer altid forbeholdt, også selvom dette ikke udtrykkeligt er anført i tilbuddet.
 4. Ordrer
  Direkte indsendte ordrer eller ordrer optaget gennem Ahlsell VVS medarbejder, ændringer eller udvidelser af ordrer samt mundtlige aftaler er kun gældende, når de efterfølgende er skriftligt bekræftet.
 5. Forbehold for levering 
  Alle ordrebekræftelser er afgivet med forbehold af force majeure, såsom strejke, lock-out, ildebrand, krig, borgerlige uroligheder, import- eller eksportrestriktioner, transporthindringer m.v. samt med forbehold af uforudsete driftsforstyrrelser eller udeblevne eller forsinkede leverancer fra underleverandører. Såfremt ordrer ikke kan opfyldes af sådanne årsager, er Ahlsell VVS fri for ansvar. Dette gælder uanset om det er muligt at fremskaffe en tilsvarende vare fra andre leverandører end den leverandør, der normalt skulle foretage leverancen af de tilbudte eller ordrebekræftede varer.
 6. Leveringstider   
  Normale lagerordre vil kunne leveres/afsendes fra vor lager indenfor 24 timer. Ahlsell VVS forbeholder sig ret til at foretage delleveringer, medmindre andet er aftalt.
 7. Fragtomkostninger, forsendelsesrisiko, ekspeditionsgebyr
  Der er fragtfri levering ved leveringsvolume på min. 1.000 kr. i Danmark. Forsendelse sker for købers risiko, også i tilfælde af fragtfri levering. For mindre leverancer som reservedele og leverancer fra anden side beregnes et ekspeditionsgebyr, ligesom direkte påførte omkostninger viderefaktureres. Varer som ikke lagerføres hos Ahlsell VVS bliver betragtet som en skaffevare hvorfor der pålægges et større ekspeditionsgebyr.
 8. Emballage
  Paller og særlige emballageløsninger faktureres køber.
 9. Priser
  Hvor andet ikke er skriftligt aftalt, er de opgivne priser gældende listepriser på tidspunktet for afgivelsen af ordrebekræftelsen. Ahlsell VVS forbeholder sig ret til at regulere priserne uden forudgående varsel. Overskrider en prisstigning 10% af den i ordrebekræftelsen opgivne pris- og prisstigningen ikke skyldes ændringer i valutakurser - kan køber dog vælge at annullere ordren. Alle priser er excl. moms og afgifter.
 10. Ejendomsforbehold
  Ejendomsretten til det købte overgår først til køberen, når hele den aftalte købesum er betalt.
 11. Betaling, renter og rykkergebyr
  Betalingsbetingelserne er som anført i tilbud, ordrebekræftelse eller faktura. Sker betaling ikke til forfaldstid, debiteres 2% rente pr. påbegyndt måned efter forfaldsdato. Ved udsendelse af betalingspåmindelse debiteres et rykkergebyr.
 12. Annullering, udskydelse og returnering
  Annullering og udskydelse af levering af ordrer kan kun ske efter forudgående skriftlig aftale og mod debitering af Ahlsell VVS omkostninger. Lagervarer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og kun i ubrudt og salgsklar stand.  Returnering sker for købers regning og risiko. En specielt hjemtaget eller udgået varer tages ikke retur.
 13. Produktansvar
  Ahlsell VVS er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Ahlsell VVS. Bortset fra grov uagtsomhed er Ahlsell VVS ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i køberens besiddelse. På samme vilkår er Ahlsell VVS heller ikke ansvarlig for skade på og fra produkter, der er fremstillet af køberen eller på og fra produkter/løsninger, hvori disse indgår.
  Ahlsell VVS er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
  I den udstrækning, Ahlsell VVS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Ahlsell VVS skadesløs i samme omfang, som Ahlsell VVS ansvar er begrænset i henhold til foranstående.
 14. Mangler og reklamationer
  Mangler, der skyldes fejl begået af Ahlsell VVS, giver køber ret til at kræve ny levering eller ved mindre væsentlige mangler ret til forholdsmæssigt afslag i købsprisen. I tilfælde af ny levering af varer er leveringen heraf underkastet de samme leveringsbetingelser og forbehold, som var gældende for den oprindelige leverance. Erstatningen kan dog aldrig overstige de mangelfulde varers fakturapris. Ud over ovennævnte påtager Ahlsell VVS sig intet ansvar for direkte eller indirekte skade eller tab i anledning af mangler. Reklamation skal altid ske straks, skriftligt og senest 8 dage efter, at manglerne er opdaget eller burde være opdaget og indeholde en specifikation af den eller de mangler, der påberåbes. Overskrides denne frist, fortaber køberen enhver ret til at gøre mangelindsigelse gældende.
  Ahlsell VVS påtager sig i intet tilfælde noget videregående ansvar for solgte/anvendte varer end det ansvar, selskabet kan gøre gældende over for den pågældende leverandør eller fabrikant af den pågældende vare.
 15. Elektroniske dokumenter.
  Ahlsell VVS er berettiget til at fremsende alle former for virksomhedsdokumenter elektronisk, herunder pr. e-mail. Dette omfatter blandt tilbud, ordrebekræftelser og fakturaer, kreditnotaer, rykkere,kontoudtog og rentenotaer.
 16. Risikoovergang
  Med mindre andet er aftalt, sker levering ab Ahlsell VVS lagre, således at køber herefter bærer risikoen for det solgte.

– Meddelelse fra Ahlsell

Javascript er fravalgt i din brower. For fuld funktionalitet, anbefaler vi, at du aktiverer javascript Aktivere javascript